W6KOA
the "KITES ON AIR" group
SAN DIEGO, CALIFORNIA USA